Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (oglne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest:            

Piekarnia-Cukiernia Grono Piotr Grondys. Tadeusz Grondys, Stefania Grondys Sp. J. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 88 F w Zielonej Górze

2.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub niezbędne do kontaktu i nie będą udostępniane innym odbiorcom

3.       Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4.       Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po odebraniu zamówienia lub na okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w paragrafie 2, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

5.       Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

–         żądania dostępu do swoich danych osobowych,

–         żądania sprostowania swoich danych osobowych,

–         żądania usunięcia swoich danych osobowych,

–         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

–         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

–         żądania przenoszenia danych osobowych.

6. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.